119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában, valamint az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (2) bekezdésének 5., 6. és 8. pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:


A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartását végző Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) működtetésére, a TIR működtetésében részt vevő természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra.


Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. állat: az alábbi állatfajok valamelyikéhez tartozó egyed:

a) szarvasmarhafélék: szarvasmarha, bivaly, bölény (a továbbiakban együtt: szarvasmarha),

b) lófélék: ló, szamár, öszvér,

c) sertés, kivéve a vaddisznó,

d) juh és kecske,

e) baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, laposmellű futómadár (strucc, emu),

f) házi nyúl,

g) prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc, görény,

h) halfajok,

i) méh,

j) szarvas: zártkerti tartású szarvasfélék,

k) vaddisznó: zártkerti tartású vaddisznó;

2. árutermelő/kereskedő tenyészet típus: állatot tenyésztési, végtermék-előállítási, kereskedői vagy nem gazdasági céllal tartó tenyészet;

3. állategészségügyi hatóság: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja;

4. állattartó/üzemeltető (a továbbiakban együtt: állattartó): az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős;

5. Baromfi Információs Rendszer (a továbbiakban: BIR): a baromfi állománymozgások, a keltetések és a baromfi törzsállományok nyilvántartására létrehozott számítógépes rendszer;

6. ENAR: a szarvasmarhák, a sertések, a juhok és a kecskék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereinek összefoglaló elnevezése;

7. ENAR-koordinátor: az illetékes megyei állategészségügyi hatóság által kijelölt hatósági állatorvos, aki irányítja és ellenőrzi az adott megyében a TIR és az ENAR működtetését;

8. ENAR-felelős: a tenyészetekben az állatok jelölésének végrehajtásáért és a számára előírt ENAR feladatok ellátásáért felelős személy. A megyei körzetekbe sorolt tenyészetekben a megyei állategészségügyi hatóság által kijelölt körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben az állattartó vagy megbízottja;

9. kapcsolattartó személy: a szarvasmarha, a sertés, a juh és kecske fajok egyikét sem tartó tenyészetekben az állattartó által kijelölt személy, aki a kapcsolatot tarja a TIR üzemeltetőivel. Baromfi- vagy halkeltetőkben a keltetésvezető;

10. megyei állategészségügyi hatóság: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve;

11. megyei körzet: egy kapcsolattartó állatorvoshoz rendelt szarvasmarha- és/vagy sertéstartó tenyészetek összessége;

12. Országos Adatbázis: a tenyészetek, a tartási helyek, az állatok, az állatmozgások nyilvántartására, valamint az ezekkel kapcsolatos adatok kezelésére, feldolgozására és az arra jogosultak részére adat szolgáltatására létrehozott TIR, ENAR és BIR rendszerek központi számítógépes adatbázisa;

13. Országos Állategészségügyi Információs Rendszer (a továbbiakban: OÁIR): az állategészségügyi hatóság élőállat- és állati eredetű termékszállítás ellenőrzési, járványügyi, állatjóléti, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer minőségellenőrzési, takarmányfelügyeleti, gyógyszer-ellenőrzési és laboratóriumi diagnosztikai feladatainak támogatására kialakított információs rendszer;

14. önálló tenyészet: olyan árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú, szarvasmarhát és/vagy sertést tartó tenyészet, amelyben az illetékes megyei állategészségügyi hatóság 5. § szerinti engedélyével az állattartó saját maga vagy megbízottja útján látja el az ENAR-ral kapcsolatos feladatokat;

15. tartási hely: bármely olyan, egy járványügyi egységet képező létesítmény, építmény vagy fedetlen gazdaság esetén bármely olyan hely, ahol az (1) bekezdés szerinti állatokat állandó vagy időszakos jelleggel tartanak, vagy ahol ilyen állatok tartózkodnak, beleértve a vágóhidakat, a halfeldolgozókat, a keltető üzemeket és az állati hulla megsemmisítőket. Több létesítmény, építmény egy tartási helynek tekintendő, ha az állatok egymással közvetlenül érintkezhetnek, függetlenül az ott tartott állatok fajától, hasznosításuk módjától. Amennyiben egy tartási helyen több tenyészet található, úgy azoknak azonos állategészségügyi minősítésűnek kell lenniük;

16. támogatás: minden olyan nemzeti hatáskörben vagy az Európai Unió közös agrárpolitikája magyarországi végrehajtásának keretében teljesített pénzbeni kifizetés vagy olyan nyújtott kedvezmény, amelynek pénzben meghatározott értéke van, és amelyhez a folyósításon túl a kedvezményezett állattartó által teljesítendő kötelezettség tartozik;

17. tenyészet: egy állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;

18. tenyésztési hatóság: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja;

19. tyúktojás egyenérték: különböző fajhoz tartozó baromfi félék tojásainak tyúktojáshoz rendelt viszonyító száma, amely a keltető üzemek kapacitásának egységes meghatározását szolgálja. Ennek megfelelően egy darab gyöngytyúktojás egy tyúktojás egyenértéknek, egy darab lúdtojás három tyúktojás egyenértéknek, egy kacsa, illetve pulykatojás két tyúktojás egyenértéknek, egy darab strucctojás huszonhárom tyúktojás egyenértéknek, valamint egy darab emutojás tíz tyúktojás egyenértéknek felel meg;

20. Útmutató: a tenyésztési hatóság által készített és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal honlapján közzétett TIR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató.


Tartási helyek létesítése, tenyészetek kialakítása

3. § (1) Tartási helyek létesítéséhez, tenyészetek kialakításához az illetékes megyei állategészségügyi hatóság hozzájárulása szükséges.

(2) Az állattartónak a nyilvántartásba vételi bejelentése során, ha az állattartóhoz több tartási hely tartozik, akkor - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - ezekből különböző tenyészeteket kell kialakítania.

(3) Egy tenyészetnek egy időben csak egy állattartója lehet. Ha egy tartási helyen több állattartó is tart állatot, akkor minden állattartónak külön kell kialakítania és bejelentenie egy tenyészetet.

(4) Egy tenyészet csak egyféle [árutermelő/kereskedő, vágóhíd/halfeldolgozó, karantén, baromfi- és halkeltető, mesterséges termékenyítő állomás, piac (állatvásár), rakodóhely (gyűjtőállomás), állategészségügyi intézmény, állatkiállítás, állati hulladék megsemmisítő állomás, etető/itató hely, pihentető hely, vagy az Útmutatóban felsorolt egyéb] típusú lehet.

(5) Egy tartási hely ugyanannak az állattartónak csak egy tenyészetéhez tartozhat.

(6) Az állattartó írásbeli kérelmére, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság engedélyezheti földrajzilag elkülönült tartási helyekből egy tenyészet kialakítását és nyilvántartását, amennyiben az ott tartott állatok állategészségügyi minősítése megegyezik és a tartási helyek ugyanazon megye területén vannak. Az állattartó erre vonatkozó kérelmének tartalmaznia kell:

a) az egy tenyészetbe kerülő tartási helyeket a címük feltüntetésével;

b) az állatok tartási helyek közötti mozgásának leírását; és

c) az állattartó nyilatkozatát arról, hogy szarvasmarha, sertés, juh, kecske és baromfi fajok esetében vállalja a tartási helyek közötti állatmozgás naprakész nyilvántartását és az ezzel összefüggő adatok ellenőrző hatóság részére történő szolgáltatását, továbbá az egy tenyészetkódon történő nyilvántartásból adódó következményeket, egy esetleges forgalmi korlátozást igénylő állategészségügyi hatósági intézkedés esetén.


Tartási helyek és tenyészetek bejelentése és nyilvántartása, adataik módosítása, tartás megszüntetésének bejelentése

4. § (1) Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani:

a) mindazokat a 3. § (4) bekezdésében felsorolt típusú tenyészeteket, amelyekben szarvasmarhát, sertést, juhot vagy kecskét tartanak;

b) mindazon, a 2. § 1. pontjában felsorolt további állatfajokat tartó árutermelő/kereskedő típusú tenyészeteket, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételek bármelyikének:

ba) külön jogszabály alapján állategészségügyi regisztrációra kötelezettek,

bb) az állattartó telepe üzemeltetéséhez támogatást kíván igénybe venni;

c) mindazon lóféle állatokat tartó árutermelő/kereskedő tenyészeteket, amelyben legalább harminc lóféle állatot tartanak;

d) mindazon baromfitartó árutermelő/kereskedő tenyészeteket, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételek bármelyikének:

da) külön jogszabály szerinti, az állategészségügyi hatóság által nyilvántartott nagy létszámú állattartó teleppel rendelkeznek,

db) a tenyészetéből vágóhídra szállítanak baromfit,

dc) külön jogszabály szerinti kistermelői élelmiszer-termelési (vágási) engedéllyel rendelkeznek;

e) mindazon házi nyúl vagy prémesállat-tartó árutermelő/kereskedő tenyészeteket, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételek bármelyikének:

ea) legalább ötven nőivarú állatot és szaporulatát tartják,

eb) az állattartó külön jogszabály szerinti kistermelői élelmiszer-termelési (vágási) engedéllyel rendelkezik;

f) mindazon haltartó árutermelő/kereskedő tenyészeteket, amelyek legalább harminc hektár halastóval rendelkeznek;

g) mindazon méhtartó árutermelő/kereskedő tenyészeteket, amelyek legalább ötven méhcsaláddal rendelkeznek;

h) a rendelet hatálya alá eső bármelyik állatfajt fogadó vágóhidakat és gyűjtőállomásokat, a halfeldolgozókat, a halkeltetőket és azokat a baromfikeltetőket, amelyeknél a keltetőgépekbe egyszerre összesen ezer tyúktojás egyenértéknél több rakható be.

(2) Az állattartó az Útmutatóban meghatározott formanyomtatványon, írásban benyújtott kérelemben jelenti be az Országos Adatbázishoz új tenyészetét és tartási helyeit, valamint a tenyészet vagy a tartási hely bármely adatában bekövetkezett változást. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) önálló besorolású, valamint nem árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú tenyészet és annak tartási helye esetén az ENAR-koordinátor ellenjegyzését,

b) nem önálló besorolású árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú tenyészet és annak tartási helye esetén az illetékes hatósági állatorvos ellenjegyzését.

(3) Az állattartó és tartási helye egy tenyészetként egy tenyészetkódon tartandó nyilván az Országos Adatbázisban. A területileg illetékes megyei állategészségügyi hatóság írásos engedélyével egy tenyészetként tartható nyilván az árutermelő tenyészet állattartója több tartási helyével abban az esetben, ha az állományok állategészségügyi minősítése azonos.

(4) Új tenyészet bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következő adatokat:

a) az állattartó nevét és ügyfél-regisztrációs számát;

b) az illetékes megyei állategészségügyi hatóság nevét és azonosítóját;

c) a tenyészet címét;

d) a tenyészet típusát;

e) a tenyészet minősítését az alábbi esetekben:

ea) ha árutermelő/kereskedő típussal kereskedő telepet jelentenek be,

eb) ha az árutermelő/kereskedő típusú tenyészet kistermelői élelmiszer-termelési (vágási) engedéllyel rendelkezik,

ec) ha a rakodóhely típusú tenyészet az Európai Unió által elismert gyűjtőállomás,

ed) ha méhanyanevelő méhészetet jelentenek be;

f) önálló tenyészethez, juh- és kecsketartó tenyészethez, ha az állattartó nem természetes személy, valamint a szarvasmarha, sertés, juh vagy kecske ENAR-ban közreműködő nem árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú tenyészethez az ENAR-felelős nevét és elérhetőségét;

g) baromfi- és halkeltetőkhöz a keltetésvezető nevét és elérhetőségét;

h) az e) és f) pontokba nem sorolható tenyészetekhez, ha az állattartó nem természetes személy, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét;

i) árutermelő/kereskedő vagy karantén típusú, szarvasmarha- vagy sertéstartó tenyészethez a tenyészet besorolását (önálló vagy megyei körzetbe sorolt), megyei körzetbe sorolt tenyészethez a körzet kódját és a kapcsolattartó állatorvos nevét;

j) a tenyészet állategészségügyi azonosító számát, amennyiben a megyei állategészségügyi hatóság már adott számára ilyen azonosítószámot.

(5) Új tenyészet bejelentése csak akkor fogadható el, ha egyidejűleg legalább egy hozzá tartozó tartási helyet is bejelentenek, vagy legalább egy már nyilvántartott tartási helyen bejelenti az állattartó legalább egy állatfaj tartását.

(6) Új tartási hely bejelentéséhez minden esetben be kell jelenteni a következő adatokat:

a) a tartási hely pontos címét (külterület esetén a helyrajzi számot);

b) a tartási helyen állatot tartó tenyészetenként minden tartott állatfajhoz:

ba) a tartás/vágás kezdetének dátumát,

bb) a kapacitást;

c) sertéstartás esetén a kocalétszámot;

d) a hasznosítás módját a következő esetekben:

da) juh vagy kecske tartása esetén (tej vagy hús),

db) házityúk tartása esetén (tojás vagy hús),

dc) kacsa vagy lúd tartása esetén (hús vagy máj);

e) méh tartása esetén a méhcsaládok számát.

(7) Az állattartó bármely állatfaj tartásának megszüntetését ellenjegyzés nélkül jelentheti be.

(8) Ha az állattartó természetes személy, akkor halála esetén, ha jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akkor felszámolása vagy megszűnése esetén az új állattartó kötelessége a változások bejelentése.